ECO-regeling
Author picture

GLB 2023: aanvullende informatie ECO-regeling

Op de site van RVO staat informatie over de eco-regeling, de eco-activiteiten, het puntensysteem en de waarde per eco-activiteit. Op diverse onderdelen is de informatie gewijzigd t.o.v. het concept-Nationaal Strategisch Plan. Daarnaast heeft minister Staghouwer aangegeven dat de punten en waarde per eco-activiteit worden aangepast zodat ze beter aansluiten bij de praktijk. Verder is een lijst met gewassen per eco-activiteit gepubliceerd. Echter, de exacte invulling van de eco-regeling is pas definitief als de Europese Commissie het Nationaal Strategisch Plan heeft goedgekeurd.

Aanvulling op het concept-NSP

De uitwerking van o.a. de eco-regeling moet Nederland opnemen in het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Enige tijd gelden is de uitgebreide versie van het concept-NSP gepubliceerd. Zie ons bericht GLB 2023: systeem ecoregeling verder uitgewerkt. Het definitieve NSP wordt na 1 juli verwacht.

Informatie RVO

Inmiddels heeft RVO informatie over de ecoregeling op haar site gezet. Daarnaast heeft minister Staghouwer in een Kamerbrief een reactie gegeven op de opmerkingen van de Europese Commissie op de concept-NSP. In dit bericht gaan we hier nader op in.

Inhoudelijk informatie eco-activiteiten

Op dit moment zijn 21 eco-activiteiten voor het jaar 2023 vermeld. Op de site van RVO is, per categorie, de uitleg over de inhoud van de afzonderlijke eco-activiteiten te vinden. Mogelijk worden nog meer eco-activiteiten toegevoegd.

Punten en waarde eco-activiteiten

Op de site van RVO staan de (voorlopige) eco-activiteiten voor 2023 vermeld. Daarbij zijn per eco-activiteit ook de voorlopige punten per thema en waarde per ha opgenomen. De punten per thema zijn van belang voor de ‘instapeis’ (stap 1). De ‘waarde per ha’ is nodig om de klasse (premie) te bepalen (stap 2). Zie voor meer informatie over deze ‘stappen’ het eerder vermelde bericht.

Nog niet definitief: aanpassing punten en ‘waarde per ha’ per regio

De voorgestelde punten en waarden zijn nog niet definitief, maar geven wel een richting aan waar LNV naar toe wil. Inmiddels is er een nieuwe versie van de tabel in omloop, maar deze is nog niet gepubliceerd. In deze nieuwe tabel is de kolom ‘waarde/ha’ uitgesplitst naar twee regio’s. Per regio geldt voor bepaalde eco-activiteiten een verschillende waarde per ha. De nieuwe tabel (met o.a. de twee regio’s voor de waarde per ha) zal binnenkort op de site van RVO komen te staan.

Voorgestelde aanpassingen eco-regeling

In de vermelde Kamerbrief gaat de minister ook in op de eco-regeling. De minister geeft o.a. de volgende zaken aan:

 • De punten en waarden worden aangepast zodat deze beter aansluiten bij de praktijk.
 • Door aanpassing van de puntentoedeling wordt de eco-regeling interessanter voor de akkerbouw. Het gaat om een hogere puntentoekenning voor de thema’s ‘Biodiversiteit’ en ‘Landschap’ voor niet-productieve activiteiten (kruidenrijke bufferstroken, landschapselementen en groene braak).
 • Biologische ongediertebestrijding wordt ook een eco-activiteit (in 2023 alleen voor bestrijding van de uienvlieg, vanaf 2024 uitbreiding naar ander ongedierte).
 • Vanaf 2024 worden de volgende eco-activiteiten toegevoegd:
  • Precisielandbouw;
  • Niet-kerende grondbewerking.
 • Bedrijven in omschakeling naar biologische landbouw komen ook automatisch in de klasse goud.

Uitstel ‘pilot Simulatietool’

Onlangs heeft RVO aangegeven dat de pilot van de ‘Simulatietool’, die in mei zou opstarten, is uitgesteld. Een belangrijke reden van dit uitstel is dat de punten en waarden in tabel 1 (deels) zullen wijzigen. Het is nog niet bekend wanneer de tool beschikbaar komt.

Gewassen per eco-activiteit

Bij de vermelde Kamerbrief is een lijst met gewassen per eco-activiteit opgenomen. In deze lijst staan de gewassen voor de volgende eco-activiteiten:

 • Rustgewas;
 • Stikstofbindend gewas;
 • Meerjarige teelt;
 • Natte teelt;
 • Vroeg ras rooigewas (2 opties: uiterlijk 31 augustus of uiterlijk 31 oktober);
 • Onderzaai vanggewas en groenbedekking;
 • Biologische bestrijding;
 • Groene braak.

Nog geen berekening op bedrijfsniveau

Naast het feit dat de punten per eco-activiteit nog niet definitief zijn, is op dit moment ook nog niet bekend hoeveel punten een bedrijf per thema moet scoren om aan de instapeis (stap 1) te kunnen voldoen. Hierdoor kan een bedrijf nog niet bepalen met welke eco-activiteiten het bedrijf aan de instapeis kan voldoen.

Daarnaast kan het bedrijf nog niet (exact) bepalen welke klasse (‘brons’, ‘zilver’ of ‘goud’) van toepassing kan zijn (stap 2). Hiervoor moet ook de waarde per eco-activiteit definitief zijn.

Meer informatie

Zie de site van RVO voor meer informatie over het nieuwe GLB. Of neem contact op met uw adviseur van trippel aaa.